...

Czy należy mi się zachowek po rodzicu?

Pytanie?

W czerwcu zmarł mój ojciec, który zapisał wszystko na córkę z drugiego małżeństwa, czy mam jakieś prawo do spadku po ojcu?

Magda

Odpowiedź:

Oczywiście należy się Pani zachowek w wysokości 1/2 udziału, jaki by Pani przypadł w przypadku dziedziczenia ustawowego. Jeżeli jedynymi spadkobiercami ustawowymi byłyby dwie córki zmarłego, to w takim przypadku należy się Pani 1/2 z połowy majątku ojca.

Więcej na temat zachowku dowie się Pani w artykule: Zachowek po Rodzicach.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.