...

Przedawnienie zachowku? Czy muszę płacić?

Pytanie:

Siostra wezwała mnie do zapłaty zachowku w wysokości 200 000,00 zł, minęło 6 lat od ogłoszenia testamentu czy muszę jej płacić?

Piotr

Odpowiedź:

Roszczenie o zachowek zgodnie z art. 1007 Kodeksu cywilnego przedawnia się 5 lat po ogłoszeniu testamentu, w związku z czym może Pan podnieść zarzut przedawnienia i zwolnić się z obowiązku zapłaty zachowku.

Art. 1007 KC:

§ 1. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.
§ 2. Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub daro­wizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku.

Ponadto może zapoznać się Pan z artykułem dotyczącym kwestii przedawnienia zachowku: Przedawnienie Zachowku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.