...

Zrzeczenie się dziedziczenia po ojcu?

Pytanie:

Mój ojciec przepisał mieszkanie na brata i powiedział, że brat zrzekł się dziedziczenia w zamian za to, wskutek czego drugie mieszkanie ojca odziedziczę ja, czy taka umowa jest ważna?

Maria

Odpowiedź:

Tak, brat mógł zrzec się spadku po ojcu, umowa taka musi zostać zawarta pomiędzy spadkodawcą a spadkobiorcą ustawowym w formie aktu notarialnego, jeżeli jest Pani jedynym spadkobiercą, to przypadnie Pani cały spadek.

Więcej na temat umowy o zrzeczenie się spadku, znajdzie Pani w artykule: Zrzeczenie się dziedziczenia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.